į pirmą puslapį

 Lietuvos paaukojimas Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai. 2018-02-11 d.

 


 

 

Paveikslo karūnavimo jubiliejus 1718 - 2018 metai

Spalio mėnesio intencijos

Popiežiaus Pranciškaus:

Kad pašvęstieji ir pašvęstosios atgaivintų savo misionierišką uolumą ir būtų tarp vargšų, emigrantų bei tų, kurie neturi balso.

Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečio ir Trakų Dievo Motinos Lietuvos Globėjos vainikavimo 300-ųjų jubiliejinių metų:

Už misionierius ir visus krikščionis, kad su misijos džiaugsmu liudytų Evangeliją aplinkoje, kurioje kiekvienas gyvena ir dirba. Naujosios evangelizacijos žvaigžde, melski už mus.


Skelbimai

Įvykiai

 • Padėka už popiežiaus Pranciškaus vizitą Trakų bazilikoje

  Popiežius Lietuvoje 2018

  Lietuvos vyskupų kvietimu spalio 21 d., sekmadienį, Lietuvoje bus aukojamos šv. Mišios, dėkojant už popiežiaus Pranciškaus  vizito metu gautas malones.

  12.00 val. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje šv. Mišias celebruos JE Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

  Šv. Mišių metu arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas prie Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos stebuklingojo paveikslo padės votą - popiežiaus dovanotą rožę.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Popiežius prašo melstis už Bažnyčią

  Popiežius Lietuvoje 2018

  Popiežius Pranciškus prašo tikinčiuosius visame pasaulyje spalio mėnesį kiekvieną dieną kalbėti Rožinį ir melstis, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

  Popiežius prašo kiekvieną dieną kalbamą Rožinio malda užbaigti nuo seniausių laikų žinoma invokacija: "Tavo apgynimo šaukiamės..." bei kalbėti popiežiaus Leono XIII sukurtą maldą arkangelui Mykolui.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Mergelės Marijos gimimo iškilmės lotynų kalba. Aštuntoji diena, iškilminga užbaiga
 • Priglusti prie gydančios Motinos širdies. Septintoji Atlaidų diena
 • Apie žmonių žvejus. Šeštoji Atlaidų diena
 • Apie pašvęstąjį pašaukimą. Penktoji Atlaidų diena
 • Mergelė Marija – šventosios paguodos šaltinis. Ketvirtoji atlaidų diena


  Rugsėjo 4-ąją, Švč. Mergelės Marijos paveikslo vainikavimo dieną, buvo meldžiamasi už šimtmečius Trakų Dievo Motiną lankiusius piligrimus, meilę ir pamaldumą liudijančius parapijiečius, už kunigus bei pašvęstuosius ir už visų laikų fundatorius. Dieną atvyko piligrimai iš Švenčionių ir Ignalinos dekanatų, o vakare – maldininkai iš Vaidotų ir Juodšilių. Trakų Dievo Motinos atvaizdas yra pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje oficialiai vainikuotas popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis auksinėmis karūnomis...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Stebuklai pagal Dievo valią. Trečioji atlaidų diena
 • Arkivyskupo G. Grušo pamokslas Trakinių atlaiduose 2018 m. rugsėjo 2 d.


  Brangūs broliai ir seserys Kristuje,

   

  „Būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai, apgaudinėjantys patys save“, – ragina mus apaštalas Jokūbas antrajame skaitinyje (Jok 1, 22). Kokio žodžio vykdytojai mes turime būti? Žodžio, kuris yra įdiegtas mūsų širdyje ir kuris gali išgelbėti mūsų sielas. Tas žodis – tai Dievo įstatymas...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Kaip vyko Švč. Mergelės Marijos vainikavimo iškilmės prieš 300 metų

  Aštuonias dienas trukusios iškilmės Švenčiausiosios Mergelės Marijos vanikavimo labai sename, nuo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto Aleksandro laikų stebuklais garsėjančiame paveiksle Trakų palatinato parapijos bazilikoje, maloniai leidžiant mūsų Šventajam, maloningajam viešpačiui Klemensui XI, suteikiant visuotinius atlaidus...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Susitikti Kristų savo viduje. Antroji atlaidų diena

  Rugsėjo 2-oji, antra ir pagrindinė Atlaidų diena buvo ypatingai pakili ir džiugi, pritraukusi gausų būrį tikinčiųjų. Lietuvos Globėjos buvo meldžiama užtarimo nepriklausomybės šimtmetį švenčiančiai Tėvynei, o Šv. Mišias aukojęs Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas ragino atsigręžti į savo vidų ir sugrįžti į dvasinius namus, į kuriuos lyg kompasas teisingą kryptį rodo Dievo įstatymų laikymasis. Arkivyskupas kreipėsi į tėvus ir senelius, prašė mokyti vaikus, ateities kartą, mylėti Mariją, kuri prieš tris šimtmečius pasirinkta Lietuvos globėja, sauganti nuo priešų....

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Jaunieji piligrimai žygiavo su viltimi. Pirmoji atlaidų diena

   

  Pirmąją atlaidų dieną, rugsėjo pirmąją, skirtą meldimuisi už moksleivius, studentus ir mokytojus, įvyko dvyliktas jaunimo piligriminis žygis į Trakus, savo istorinėmis šaknimis siekiantis XVII a., o piligrimystės tradicijos atgaivinimu – 2007 m. 2006 m. arkivyskupijos dienų metu tuometinio Vilniaus metropolito kardinolo Audrio Juozo Bačkio paskatintas, Vilniaus Arkivyskupijos jaunimo centras (VAJC) nusprendė padaryti šį žygį kasmetiniu, ir jau nuo 2007 m. pusė tūkstančio jaunuolių žygiavo tikėjimo kelionėje. Ši piligrimystės tradicija sieja mus su dar gilesne praeitimi, kai 1604 m. iš Vilniaus į Trakus keliavo jėzuitų ir Vilniaus vyskupo Benedikto Vainos surengta procesija...

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Prasidėjo jubiliejiniai Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, atlaidai

  Rugsėjo 1–8 dienomis Trakuose vyks Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos, jubiliejiniai atlaidai. Šie metai Lietuvos vyskupų buvo paskelbti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, metais, švenčiant 300 metų Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo popiežiškosiomis karūnomis jubiliejų.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Trakai – 300 metų karūnuotosios Švč. Mergelės Marijos, Lietuvos Globėjos sostinė

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

   

  Kartu su rugsėju Trakuose prasideda Trakinių atlaidai, savo istorija siekiantys 1718 m., kai tarpininkaujant tuometiniam Vilniaus vyskupui Kontantinui Kazimierui Bžostovskiui, Trakų Švč. Mergelės Marijos paveikslas buvo karūnuotas iš Vatikano atsiųstomis karūnomis. Šiemetinės iškilmės – istorinis 300 metų apimantis įvykis, vyksiantis bažnyčioje, prieš metus gavusioje garbingą bazilikos titulą. Atlaidų programos dienos temos remiasi netrukus mūsų kraštą aplankysiančio Popiežiaus Pranciškaus išsakytomis mintimis. Iškilmėse laukiama piligrimų iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Žolinė Trakuose 2018
 • LR Seime vyko konferencija "DIEVO MOTINA - TAUTŲ IR VALSTYBIŲ GLOBĖJA"

  Gegužės 7 d. Seime vyko mokslinė konferencija „Dievo Motina – tautų ir valstybių globėja“, skirta Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejaus metams. Šiame mokslo forume dalyvavo Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Pedro Lopez Quintana, arkivyskupas Gintaras Grušas bei kiti dvasininkai, dvasininkų ir visuomenės atstovai iš Lenkijos bei Latvijos, Lietuvos Atkuriamojo Seimo pirmininkas prof. Vytautas Landsbergis, mokslininkai, Seimo, visuomenės nariai, moksleiviai. Konferencijos dalyvius pasveikino ir Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, išreiškusi viltį, kad jubiliejiniai metai skatins dar aktyviau lankyti Trakus.

   

   Skaityti daugiau... 

 • Lietuva Trakuose iškilmingai paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, širdžiai

  Pasitinkant Valstybės atkūrimo šimtmetį, vasario 11 d. Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikoje Lietuvos vyskupai aukojo iškilmingas šv. Mišias, kurių metu Lietuva buvo paaukota Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai.

  Marija, Tu iš kunigaikščių miesto Trakų nuo seno meilingai globoji Lietuvos žmones. Padėk mums gyventi taip, kaip trokšta Nekaltoji Tavo Širdis, ir savo darbais teikti garbę Dievui, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

   Skaityti daugiau... 

   

 • Piligrimų kelias pas Trakų Dievo Motiną, Lietuvos Globėją

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Video Parengtas pagal projetką „Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, stebuklingojo paveikslo 300 metų karūnavimo jubiliejaus minėjimas“. Projekto dalinį finansavimą skyrė Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos.

  Bazilikoje garbinamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Bazilika – ypatingos garbės titulas bažnyčiai

  Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilika

  Nuo šiol į Trakus verta važiuoti ne tik pilies aplankyti ar kibinų paragauti, bet ir užsukti į neseniai bazilika tapusią Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią. Bazilikos titulas šiai bažnyčiai buvo suteiktas rugsėjo 3-iąją. Tradiciniais Trakinių atlaidais buvo pradėtas švęsti Trakų Dievo Motinos, Lietuvos Globėjos, paveikslo karūnavimo 300 metų jubiliejus.

  Bazilikoje garbinamas malonėmis garsėjantis Dievo Motinos paveikslas buvo pirmasis paveikslas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje, karūnuotas Romos popiežiaus dovanotomis karūnomis.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Apaštališkosios Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo tikintiesiems, lankantiems Trakų baziliką (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA Švenčiausiosios Mergelės Marijos Trakuose jubiliejaus metu iš dangiškojo Bažnyčios lobyno maloningai suteikia Visuotinius atlaidus, kuriuos nuoširdžiai atgailaujantys ir meilės skatinami Kristaus tikintieji galės gauti įprastinėmis sąlygomis (atlikę sakramentinę Išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis) ir skirti taip pat už skaistykloje kenčiančias tikinčiųjų sielas.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacijos dekretas dėl bazilikos titulo suteikimo (lietuvių ir lenkų kalbomis)

  Jo Ekscelencijos Vilniaus arkivyskupo Gintaro Grušo prašymu, kurį jis pareiškė 2017 metų kovo 29 dienos laišku, jame išdėstydamas dvasininkų ir Kristaus tikinčiųjų prašymus bei troškimus, Dievo Kulto ir Sakramentų Kongregacija  Trakų mieste esančią parapinę bažnyčią mielu noru papuošia MAŽOSIOS BAZILIKOS titulu ir kilnumu.

   

   Skaityti daugiau... 

   

 • Įvykių arvyvas...
aukstyn
Jono Pauliaus II piligrimų kelias