į pirmą puslapį

Apaštališkosios Penitenciarijos dekretas dėl Visuotinių atlaidų suteikimo tikintiesiems, lankantiems Trakų baziliką

APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA

Prot. Nr. 1079/17/I

DEKRETAS

APAŠTALIŠKOJI PENITENCIARIJA, siekdama didesnio tikinčiųjų pamaldumo ir sielų išganymo, remdamasi įgaliojimais, kuriuos ypatingiausiu būdu jai suteikė Šventasis mūsų Tėvas Kristuje, Jo Šventenybė PRANCIŠKUS, Dievo Apvaizda Popiežius, atsižvelgdama į prašymą, kurį neseniai pateikė garbingasis Ekscelencija Gintaras Grušas, Vilniaus Arkivyskupas Metropolitas, paskelbtojo Švenčiausiosios Mergelės Marijos Trakuose jubiliejaus metu iš dangiškojo Bažnyčios lobyno maloningai suteikia Visuotinius atlaidus, kuriuos nuoširdžiai atgailaujantys ir meilės skatinami Kristaus tikintieji galės gauti įprastinėmis sąlygomis (atlikę sakramentinę Išpažintį, priėmę eucharistinę Komuniją ir pasimeldę Šventojo Tėvo intencijomis) ir skirti taip pat už skaistykloje kenčiančias tikinčiųjų sielas, jei nuo šių metų rugsėjo 1-os iki 2018-ųjų rugsėjo 8 dienos atliks piligriminę kelionę į Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią ir ten pamaldžiai dalyvaus jubiliejaus pamaldose ar bent skirs deramą laiką maldingiems apmąstymams, kuriuos užbaigs Viešpaties malda, Tikėjimo išpažinimu ir kreipiniais į Švenčiausiąją Mergelę Mariją.

Seneliai, ligoniai ir visi, kurie dėl svarbios priežasties negali išeiti iš namų, taip pat galės gauti Visuotinius atlaidus, jei atsižadėję bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, įvykdyti tris įprastines sąlygas, dvasiškai jungsis prie jubiliejinių iškilmių šventimo, gailestingajam Dievui aukodami savo maldas, kančias bei gyvenimo sunkumus.

Kad sielovadinė meilė padėtų lengviau pasiekti Dievo malones, kurias galima gauti per Bažnyčios raktų galią, ši Penitenciarija primygtinai ragina reikiamomis išpažinčių klausymui savybėmis pasižyminčius kunigus paslaugiai ir kilniaširdiškai atsidėti Atgailos sakramento tarnystei.

Šis potvarkis galios per visus Trakų Švč. Mergelės Marijos jubiliejaus metus, netrukdant priešingiems potvarkiams.

Pasirašyta Romoje, Apaštališkosios Penitenciarijos rūmuose, 2017 metų rugpjūčio 28 dieną.


Kardinolas Mauro Piacenza
Didysis Penitenciaras

Monsinjoras Kšyštof Nykiel
Regentas

___________________________

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

Protokół Nr 1079/17/I

DEKRET

Dla zwiększenia pobożności wiernych i dla zbawienia dusz, na mocy uprawnień, jakich w szczególniejszy sposób jej udzielił Najświętszy w Chrystusie, Ojcu i Panu naszym, FRANCISZEK, z Bożej Opatrzności Papież, biorąc pod uwagę prośby, jakie przedstawił Metropolita Wileński Jego Ekscelencja Arcybiskup Gintaras Grušas podczas Jubileuszowych obchodów, uroczystości Najświętszej Marii Panny w Trokach, z niebiańskich skarbów Kościoła łaskawie udziela Odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami (spowiedź sakramentalna, komunia święta i modlitwa według intencji Ojca Świętego), który mogą zyskać w dowolny dzień wierni chrześcijanie prawdziwie żałujący [za grzechy] i przynagleni miłością, który mogą ofiarować także za dusze wiernych cierpiące w czyśćcu, jeżeli w okresie od dnia 1 września bieżącego roku do dnia 8 września 2018 r. roku nawiedzą w formie pielgrzymki Kościół Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Trokach i tam pobożnie wezmą udział w jubileuszowym nabożeństwie, albo przynajmniej przez odpowiedni czas odprawią pobożne rozmyślanie i zakończą je odmówieniem Modlitwy Pańskiej, Wyznania Wiary oraz wezwań do Najświętszej Dziewicy Maryi.

Starcy, chorzy i wszyscy, którym choroba lub inne słuszne przyczyny nie pozwolą wyjść z domu, w tym miejscu, gdzie przebywają, tak samo będą mogli uzyskać Odpust zupełny, jeśli odczuwając wstręt do wszelkiego grzechu i mając intencję spełnienia, gdy tylko będzie to możliwe, trzech zwyczajnych warunków, z pragnieniem serca duchowo dołączą się do obchodów jubileuszowych i ofiarują Miłosiernemu Bogu swoje modlitwy i cierpienia lub przykrości swego życia.

Aby więc dostęp do Bożego przebaczenia, które można uzyskać przez władzę kluczy Kościoła, był ułatwiony przez pasterską miłość, ta Penitencjaria usilnie prosi, żeby kapłani, mający odpowiednie uprawnienia, z gotowością i wielkodusznością oddawali się sprawowaniu sakramentu Pokuty.

Niniejszy dokument ma być ważny przez cały rok Jubileuszowy Matki Bożej Trockiej, bez względu na jakiekolwiek przeciwne zarządzenia.

Dano w Rzymie, w Penitencjarii Apostolskiej, dnia 28 sierpnia roku Wcielenia Pańskiego 2017.

Kardynał Mauro Piacenza
Wielki Penitancjarz

Ks. prał. Krzysztof Nykiel
Regent Penitencjarii Apostolskiej

aukstyn